Revision history of "Kategori:Intaktivist"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:39, 20 September 2019WikiAdmin (talk | contribs). . (352 bytes) (+352). . (Oprettede siden med "Denne kategori viser alle personer, der er beskrevet i Intactiwiki, som ser sig selv eller kan ses som intaktivister. Der er også en [https://en.wikipedia.org/wiki/Cat...")