Rituel omskæring

From IntactiWiki
Jump to navigation Jump to search

Rituel omskæring er betegnelsen for forsætlig beskadigelse af de ydre kønsorganer af ikke-terapeutiske årsager.

Rituel omskæring

Ved en rituel omskæring sker der fjernelse af dele af et menneskes ydre kønsorganer, og/eller anden skadespåvirkning af dets ydre kønsorganer ved fx stik, snit eller skrabning. En rituel omskæring sker af ikke-terapeutiske årsager, hvilket vil sige, at det sker uden forbindelse med behandling af en sygdomstilstand eller lignende hos dette menneske. Der er således tale om et indgreb, som efter en lægefaglig vurdering ikke har et terapeutisk formål i forhold til en patient. I stedet udføres det, begrundet i hans eller hendes, eller forældrenes ønske herom, ud fra et spekter af kulturelle/æstetiske præferencer og forestillinger om fremme af sundhed og hygiejne. Når hovedbegrundelsen er fremme af sundhed og hygiejne, ses betegnelsen rutinemæssig omskæring også anvendt. Såfremt hovedbegundelsen for indgrebet er et ønske om at forandre de ydre kønsorganers udseende, falder indgrebet ind under området kosmetisk behandling, og kan betegnes som kosmetisk omskæring.


Rituelle omskæringer, der er mere indgribende end gennembrydning af huden, udgør operative indgreb, som er lægeforbeholdt virksomhed. Rituel omskæring, hvor der fjernes vævsdele, kræver således en læges medvirken og omfattes af sundhedslovgivningen. Efter almindelige sundhedsretlige principper, kræver gennemførelse af lægelige indgreb, at der foreligger forudgående informeret samtykke fra patienten. I overensstemmelse med sin pligt til omhu og samvittighedsfuldhed må en læge udsætte en patient, der ikke selv er i stand til at give informeret samtykke, for lægelige indgreb, kun når indgrebet er til direkte fordel for ham eller hende. Ved indgreb på mindreårige børn vil der i sådanne tilfælde desuden normalt kræves stedfortrædende informeret samtykke fra forældrene. Efter den danske sundhedslovgivning kan personer fra det fyldte 15 år selv give informeret samtykke til lægelig behandling efter sundhedsloven, mens der for kosmetisk behandling gælder en aldersgrænse på 18 år.


Rituelle omskæringer, der uden fjernelse af vævsdele indskrænker sig til gennembrydning af huden (fx stik, snit, skrabning) kræver ikke en læges medvirken. Sådanne indgreb reguleres af straffeloven på samme måde som for eksempel piercing og scarification, idet indgrebene omfattes af straffelovens bestemmelser om legemsangreb. Legemsangreb forbydes generelt af straffeloven. Efter almindelige strafferetlige principper kan gyldigt samtykke, fra den der udsættes for legemsangrebet, efter omstændighederne gøre det straffri for den der udfører det. Gyldigt samtykke fordrer, at den der giver det forstår konsekvenserne, hvilket kræver en vis modenhed og alder, afhængig af indgrebets natur. Der gives ikke nogen fast aldersgrænse.

Rituel omskæring af voksne

Ved rituel omskæring af voksne gøres indgrebet på mennesker der selv kan give gyldigt samtykke. Det kan således generelt efter omstændighederne være straffrit at udføre rituel omskæring af voksne såfremt deres samtykke til indgrebet foreligger. Indgreb der går ud over gennembrydning af huden ved fx piercing eller indsnit, og hvor der fjernes vævsdele fra kønsorganerne må kun udføres af en læge. Lægen skal informere patienten om det indgreb patienten ønsker udført, før det foretages, og informeret samtykke skal derefter indhentes fra patienten. Voksne kan samtykke til sådanne indgreb på deres egen krop, idet deres ret til autonomi over egen krop respekteres, men kun op til en vis grænse,hvor det ville være komme i strid med lægens omhu og samvittighedsfuldhed at påføre patienten de ønskede beskadigelser af kønsorganerne. Indgrebet må således ikke være invaliderende, eller være til alvorlig fare for patientens sundhed.

Rituel omskæring af kvinder

For rituel omskæring af kvinder i Danmark gælder en særlig begrænsning, idet enhver ikke-terapeutisk fjernelse af dele af kvindelige kønsorganer er forbudt ved indføjelse af en særlig paragraf i straffeloven. Bestemmelsen indebærer altså på dette punkt en indskrænkning af kvinders ret til autonomi over egen krop. En læge må ikke, selv med informeret samtykke fra patienten, udføre et sådant indgreb.

Rituel omskæring af mænd

For rituel omskæring af mænd i Danmark gælder ingen særlig begrænsning. En læge må, med informeret samtykke fra patienten, udføre et sådant indgreb.

Rituel omskæring af børn

Ifølge dansk lov må der kun gøres lægelige indgreb på børn, såfremt det er til deres direkte fordel. Rituel omskæring af børn er således generelt ikke tlladt i Danmark.

Rituel omskæring af piger

Der gælder ingen undtagelse fra sundhedslovgivingen. der åbner mulighed for rituel omskæring af piger i Danmark. Det er således ikke tilladt en læge at fjerne nogen del fra pigers kønsorganer uden terapeutisk grund. En særlig paragraf i straffeloven understøtter dette, med et udtrykkeligt forbud.

Rituel omskæring af drenge

En særlig undtagelse er gjort fra sundhedslovgivningen, som gør det muligt for forældre at samtykke til enhver ikke-terapeutisk fjernelse af drenges forhud. Undtagelsen indebærer en indskrænkning af drengebørns ret til respekt for personlig integritet. En læge må på forældremyndighedens foranledning og med informeret samtykke fra forældremyndigheden udføre et sådant indgreb. Undtagelsen er ikke implementeret ved lov, men ved politisk accept. Den danske Sundhedsstyrelse har understøttet denne politik ved udsendtelse af en vejledning, som præciserer de reducerede krav til lægers pligt til omhu og samvittighedsfuldhed som gælder ved omskæring af drenge.